Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, Kancelaria Komornicza nr II w Brzegu

poprzednio Komornik Sądowy Elwira Krupa - w zakresie spraw niezakończonych

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00042982/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2023r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Bolesława Chrobrego 31 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zbigniew Pakos położonej: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 53/6, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00042982/5.

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    102 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 22 16001462 1865 6495 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z KW nr OP1B/00042982/5 przedmiotowy lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, wc oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o łącznym obszarze lokalu i pomieszczenia przynależnego wynoszącym 114,02 m2. Mieszkanie położone na II-gim, ostatnim piętrze budynku.

Zgodnie z wypisem z rejestru lokali, lokal składa się z 3 izb o powierzchni użytkowej 87,05 m2 oraz pomieszczenia przynależnego o powierzchni 26,97 m2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne : elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, oraz wentylacji grawitacyjnej. Ogrzewanie piecowe, piece ceramiczne w pokojach i trzon kuchenny w kuchni na paliwo stałe. Ciepła woda użytkowa ogrzewana za pomocą pieca gazowego. Obecnie lokal jest niezamieszkały.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 08-03-2023 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 10:30 do godz. 10:45. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z kartoteki lokali wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, ul. Włościańska 7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.