Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, Kancelaria Komornicza nr II w Brzegu

poprzednio Komornik Sądowy Elwira Krupa - w zakresie spraw niezakończonych

Licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00029602/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2021r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy Brzeg, ul. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Płonka położonej: 49-332 Olszanka, Krzyżowice 52/13, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00029602/1. Lokal mieszkalny nr 13 składa się z następujących pomieszczeń : pokój, kuchnia, łazienka z ubikacją, przedpokój i komórka o powierzchni użytkowej 51,10 m2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy nr 13 o powierzchni użytkowej 46,10 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 844/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą numer OP1B/00029514/7. B

udynek Krzyżowice 52 objęty jest ochroną konserwatorską i znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków jako pałac w zespole folwarcznym – numer karty 33/1306. Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 9 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 22 16001462 1865 6495 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 29-11-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:00 do godz. 11:30.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, ul. Włościańska 7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.