Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, Kancelaria Komornicza nr II w Brzegu

poprzednio Komornik Sądowy Elwira Krupa - w zakresie spraw niezakończonych

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00035036/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2022 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę Brzeg, ul. Chrobrego 31 w sali nr  61  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Antoni Maławski położonej: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 3/6, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW  OP1B/00035036/7.

Zgodnie z KW nr OP1B/00035036/7 przedmiotowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy nr 6 o powierzchni łącznej 87,90 m2.
Z  własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 259/10000 w nieruchomości wspólnej, którą  stanowi  grunt  oraz części  budynku  i  urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej  księgą  wieczystą numer OP1B/00025110/7. Lokal mieszkalny położony jest w części centralnej Lewina Brzeskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią, wielorodzinne budynki mieszkalno-usługowe, budynki użytkowe, z zagospodarowanym otoczeniem.

Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 22 16001462 1865 6495 9000 0001  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 15-04-2022 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 11:45. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z kartoteki lokali wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, ul. Włościańska 7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.